יו"ר הכנסת החליט לאמץ באופן חלקי את המלצות 'וועדת פריש' לעניין ערוץ הכנסת‎

בעקבות המלצות 'וועדת פריש' לעניין ערוץ הכנסת, הודיע ב-20.04.2016 יו"ר הכנסת ליו"ר מועצת הכבלים והלוויין ד"ר יפעת בן-חי שגב, כי החליט לאמץ את המלצות הדו"ח באופן חלקי יו"ר צוות התיאום לערוץ הכנסת, מנכ"ל הכנסת רונן פלוט, העביר למעוצה את החלטות יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין בנושא. יו"ר הכנסת עדכן בהחלטותיו את יושבת ראש הוועדה המיוחדת השופטת בדימוס שרה פריש.

להלן עיקרי ההחלטות:

לעניין תכלית ערוץ הכנסת – יו"ר הכנסת מקבל את ההמלצה להוסיף למטרות החוק את חיזוק מעמד הכנסת כבית הנבחרים של המדינה.

לעניין מניעת ביזוי הכנסת בשידורי הערוץ – אדלשטיין החליט כי הערוץ יימנע מביזוי מוסד הכנסת כבית הנבחרים הישראלי, אך בכול הקשור לחברי הכנסת הערוץ ייהנה מחופש פעולה עיתונאי מוחלט. יו"ר הכנסת הדגיש גם כי אין בסעיף זה כדי לטעון כול טענה שכאילו נעשה ביזוי כלשהו בשידורי הערוץ מיום הקמתו ועד כה.

בנוסף, מתוך מטרה להנגיש את עבודת הכנסת לציבור ולהגביר את השקיפות – יוקם אתר אינטרנט ייעודי לערוץ, אולם לגבי שידור הרדיו באתר האינטרנט – החליט היו"ר שהשידור לא יכלול שידור רדיו עם תיאורים מילוליים היות והדבר אינו מצדיק את העלות הכספית הכרוכה בכך.

לגבי הגדלת התכנים הפרלמנטריים בשידורי הערוץ – יו"ר הכנסת החליט לאמץ את ההמלצה במלואה, כיוון שהוא רואה חשיבות רבה בהגדלת התכנים הפרלמנטריים בערוץ. יו"ר הכנסת גם מדגיש את ההנחיה הגורפת ליושבי ראש הוועדות לאפשר צילום ושידור של הדיונים בוועדות כל עוד דיונים אלה אינם חסויים.

עוד החליט יו"ר הכנסת כי משדרים מוספים בערוץ יתמקדו בעבודת הכנסת על מגוון היבטיה וקורא למועצה לשידורי כבלים ולוויין להוסיף לתנאי המכרז את החובה להוסיף למשדרים המוספים תוכניות המתייחסות לדיוני וועדות הכנסת ומסכמות אותם.

שידורים ממלכתיים – יו"ר הכנסת רואה בחיוב ההמלצה להגביר את כמות השידורים של אירועים ממלכתיים ולאומיים המתרחשים בכנסת ומחוצה לה, אך היות ושידור כזה כרוך בהיערכות והוצאות מיוחדות – החליט שמספרם לא יעלה על 10 בשנה.

שידורי חדשות – יו"ר הכנסת סבור כי אין לקטוע את שידור דיוני מליאת הכנסת, כפי שהמליצה הוועדה הציבורית ואילו ההחלטה לגבי שידור מהדורת החדשות תהיה בשיקול דעת של ערוץ הכנסת. לגבי ההמלצה לשידור מבזקי חדשות, יו"ר הכנסת מאמץ עקרונית את ההמלצה, אך סבור כי יש להותיר למועצה לשידורי כבלים ולוויין לקבוע את דרך ביצועה.

לגבי שידורים בתקופת פגרה – יו"ר הכנסת החליט לאמץ את ההמלצה במלואה. כהמלצת הוועדה, סבור יו"ר הכנסת כי בעתות פגרה על ערוץ הכנסת לתת ביטוי רחב יותר לעבודת הכנסת התומכת בעבודה הפרלמנטרית, זאת באמצעות שידור תכניות שחושפות גם עבודה זו. עוד סבור יו"ר הכנסת כי ראוי שהמועצה לשקול לקבוע מתכונת שידורים ראויה לתקופת פגרת הבחירות.

לעניין הרגולטור – המלצת הוועדה הציבורית לצרף למועצה לשידורי כבלים ולוויין חברים לעניין הפעלת סמכויותיה ותפקידיה הנוגעים לשידורי ערוץ הכנסת. יו"ר הכנסת שיש להוסיף ארבעה חברים כאמור, שניים ימונו על ידו ושניים על ידי ראש האופוזיציה, מפני שלא אחת (כמו בכנסת הנוכחית) סיעות האופוזיציה כוללות סיעות השונות זו מזו בהשקפת עולמן וראוי לתת ייצוג הולם לאותן השקפות שונות. יצויין שחברי המועצה שימונו ע"י יו"ר הכנסת ויו"ר האופוזיציה יהיו נציגים בעלי הבנה עמוקה בתחום העובדה הפרלמנטרית ובעלי זיקה תקשורתית ובכול מקרה לא יהיו חברי כנסת מכהנים. השיקול באימוץ סעיף זה הוא מן ההכרח שבדיוני המועצה בכל הקשור לעניין ערוץ הכנסת – יהיו נציגים בעלי הבנה עמוקה בכל הקשור לפרלמנט בישראל שיוכלו להעניק מניסיונם ככל שיידרשו לקבל החלטות בנושא. יצוין כי כיום מונה המועצה 13 חברים הממונים ע"י שר התקשורת, כך שאין מקום לטענות שנשמעו בעבר כי מדובר בפוליטיזציה.

הנחיות צילום וסיקור בשידור דיוני המליאה – יו"ר הכנסת סבור כי אין לקבוע הנחיות כלליות לצילום דיוני המילאה כפי שהמליצה הוועדה הציבורית, וזאת מחשש לפגיעה בחופש העיתונאי. ואולם, כדי להבטיח שקיפות מלאה של דיוני מליאת הכנסת יו"ר הכנסת סבור כי יש לקבוע הוראה המחייבת את הגוף המשדר להתמקד בדובר, כמקובל בפרלמנטים במדינות רבות בעולם. עם זאת, ככל שיש התרחשויות במליאה בעת נאום הדובר שלדעת הגוף המשדר יש הצדקה לצלמן, יש לאפשר לערוץ שיקול דעת לצלמן ולשדרן במקביל לצילום הנואם. לעניין הגבלות על צילום חומרים פרטיים של חבר כנסת במליאה, יו"ר הכנסת החליט שלא להמליץ על תיקון החוק בנושא אך לבקש מהמועצה לשידורי כבלים ולוויין לשקול קביעת הגבלות לאי חשיפת חומרים פרטיים כדי למנוע פגיעה בפרטיות ואולי אף בביטחון המדינה.

כתוביות והוספת דברי הסבר לדיוני המליאה והוועדות – מתוך רצון להנגיש באופן מיטבי את שידורי ערוץ הכנסת, יש להרחיב את מחויבות הערוץ ללוות את שידורי המליאה והוועדות שאינם בשידור חי בתרגום לעברית או לעברית ולהרחיב מחויבות זו גם על משדרים מוספים. יו"ר הכנסת מאמץ המלצה בעניין זה, במלואה.

כמו כן, מאמץ יו"ר הכנסת ההמלצה להגדיל את מספר התוכניות בערבית לרבות בשעת צפיית שיא, במטרה להגדיל את חשיפת הציבור הערבי לעבודה הפרלמנטרית. מהלך זה, עולה בקנה אחד עם החלטת הכנסת בדבר חידוש הפצת שידורי הערוץ בשידור לווייני פתוח, שנעשה בעיקר לטובת הציבור הערבי.

מיהות הגוף המשדר – יו"ר הכנסת מקבל ההמלצה באופן חלקי. לגבי ההמלצה לשלב את שידורי הערוץ בשידורי תאגיד השידור הישראלי – סבור יו"ר הכנסת כי ניתן לשקול זאת במידה והתאגיד אכן יקום, אולם רק למכרז הבא. באשר להמלצה לחייב את בעל הרישיון להקים מערכת חשבונאית נפרדת (הפרדה חשבונאית) ולקרוא למועצה לבחון אפשרות שהערוץ יופעל בידי תאגיד נפרד לעניין זה בלבד – יו"ר הכנסת מאמץ את ההמלצה בנושא זה.

לגבי תנאי המכרז לבחירת הגוף המשדר – יו"ר הכנסת החליט לאמץ את ההמלצה ובלבד שיובהר שבכל מקרה מימון הערוץ יהיה אך ורק מתקציב הכנסת, ולא שום מימון מאף מקור אחר.

לעניין הזכות להשתתף במכרז – יו"ר הכנסת מבקש מהלשכה המשפטית בכנסת לערוך בדיקה משפטית מעמיקה בנושא ובשלב זה, עד לסיום הבדיקה, לא לכלול תיקונים בנושא בהצעת החוק.

לעניין עובדי ערוץ הכנסת – מתוך תמיכה בפלורליזם באמצעי התקשורת, סבור יו"ר הכנסת כי אין מקום להגביל את העסקתם של עיתונאים בערוץ שאינם עובדים בערוץ באופן בלעדי. יו"ר הכנסת דוחה את המלצה בעניין זה.

יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין אמר: "אני מלא הערכה לחברי הוועדה הציבורית ולשופטת בדימוס שרה פריש על עבודתם היסודית. אני מאמין שבאמצעות אימוץ ההמלצות והבאתן לחקיקה – נצליח להגביר עוד, את שקיפות הכנסת וחשיפת העבודה הפרלמנטרית האמתית לציבור, כך שכל צופה יוכל להבין את המתרחש על המרקע. גם עצמאות הגוף המשדר והחופש העיתונאי שלו – נשמרו בהקפדה. אני סבור שמצאנו את האיזונים הנכונים ומאמין שערוץ הכנסת ימשיך לתרום לאופן שבו מונגשת הכנסת ועבודתה לציבור".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*