חוק אחרון למושב- אושר בקריאה ראשונה: הגברת התחרות וצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל

מליאת הכנסת אישרה בקריאה ראשונה את הצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל (תיקוני חקיקה), התשע"ו-2016.

מוצע לעגן בחקיקה ראשית את המלצות הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים. בין היתר, מוצע לקבוע כי בנק בעל היקף פעילות רחב, כהגדרתו בחוק, לא יעסוק ולא ישלוט או יחזיק באמצעי שליטה בתאגיד שעוסק, בתפעול הנפקה של כרטיסי חיוב וסליקה ובסליקה של עסקאות בכרטיסי חיוב. כמו כן, מוצע לקבוע כי תאגיד בנקאי לא ישנה לרעה תנאי הסכם התקשרות עם לקוח שהתקשר או מעוניין להתקשר בהסכם לקבלת שירותים עם גוף פיננסי אחר, כפי שמוגדר בהצעת החוק, ולא ישלול מגוף פיננסי לתת שירותים פיננסיים או יגביל אותו ממתן שירותי פיננסיים. בנוסף, מוצע לקבוע כי תאגיד בנקאי יהיה חייב להעביר מידע בדבר היתרה בחשבון עובר ושב של לקוח לגוף פיננסי אחר, אם הלקוח ביקש זאת. כן, מוצע לקבוע שבעת בקשה של לקוח לתאגיד בנקאי להתקשר עמו בחוזה כרטיס אשראי, יציג התאגיד הבנקאי בפני הלקוח פרטים לעניין מנפיקים הקשורים עמו בהסכם הפצה, ימסור את פרטי הלקוח למנפיק מסוים כאמור, לפי בקשת הלקוח, וימסור ללקוח את כרטיס האשראי שהנפיק המנפיק האחר. בנוסף מוצע לקבוע הוראות מעבר הנוגעות לבנק המנפיק כרטיסי חיוב, שערב יום התחילה שלט או החזיק באמצעי שליטה בחברת כרטיסי חיוב.

בדברי ההסבר נכתב: "ביום ט"ז בסיוון התשע"ה  3 ביוני 2015  מינו שר האוצר ונגידת בנק ישראל את הוועדה להגברת התחרות בשירותים בנקאיים ופיננסיים נפוצים. בוועדה כיהנו נציגים מבנק ישראל, ממשרד האוצר, ממשרד המשפטים, מרשות ההגבלים העסקיים וכן נציגי ציבור ואקדמיה.

הוועדה מצאה, כי המערכת הבנקאית, שהיא השחקן המרכזי באספקת שירותים בנקאיים ופיננסיים בישראל, מאופיינת בריכוזיות גבוהה ומורכבת מחמש קבוצות בנקאיות השולטות בכ– 94% מסך נכסי המערכת הבנקאית ובכ– 95% מכלל האשראי הבנקאי במשק .שתי הקבוצות הבנקאיות המובילות במערכת הבנקאית דומות בגודלן ומחזיקות בכ– 60% מכלל נכסי המערכת הבנקאית ואף יותר מכך – באשראי הבנקאי הניתן לעסקים קטנים ובינוניים ולמשקי הבית )שלא לדיור. שלוש קבוצות בנקאיות נוספות מחזיקות בכ– 37% , והיתר מוחזק באמצעות קבוצות בנקאיות קטנות אחרות . מבנה ריכוזי זה של המערכת נשמר באופן יציב במהלך כמעט שני העשורים האחרונים, ונלווים לו חסמי כניסה גבוהים לגופים אחרים המבקשים לספק שירותים אלה וחסמי מעבר של לקוחות."

ח"כ מיקי לוי (יש עתיד): "אין שום סיבה שהחוק לא הובא לאולם לפני כשבוע. שברתם כל מוסכמה שאפשר. להביא 10 חוקים ברגע האחרון אחר הצהרים, זה חשוד. הקואליציה לא יכולה להיות דורסנית. יש חברות בבית הזה. מה הדחיפות בעשרה הללו? זה לא אתי, לא חברי ולא ישר".

ח"כ יוסי יונה (המחנה הציוני): "אתם כופים עליי בורות כי אני לא מסוגל בזמן הקצר שניתן לנו ללמוד את החוקים. אין לנו בעיה עקרונית להצביע עם הקואליציה אך ישנם כללי הגינות בסיסיים שנחצו"

32 ח"כים תמכו בהצעה ולא היו מתנגדים, 3 נמנעו

יו"ר הכנסת יולי יואל אדלשטיין  הודה "לכל העוסקים במלאכה הפרלמנטרית המורכבת ומאפשרים לנו את קיומה של דמוקרטיה למופת. אני מודה לעובדי הכנסת המסורים בכל התחומים. אני מאחל לכולנו קיץ טוב. המושב יחודש ב-30 באוקטובר 2016. ישיבה זו, כנס זה ומושב זה נעולים".

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*