אושר סופית: איסור על גביית דמי כניסה לאתר ההנצחה

ליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון מס' 15), התשע"ח-2017.

מוצע לערוך מספר תיקונים הנוגעים לאתרי ההנצחה. ביו היתר, מוצע כי את הרכבה של המועצה להנצחה יקבע שר הביטחון וכי המועצה תוכל ליזום בעצמה הכרזה על הקמת אתר הנצחה. בנוסף, מוצע להבהיר כי האחריות לאחזקת אתרי הנצחה ממלכתיים וחייליים מוטלת על המדינה באמצעות משרד הביטחון, אך משרד הביטחון יוכל לתת לרשויות מקומיות ולתאגידים ללא מטרת רווח היתרים לאחזקתם. משרד הביטחון יעביר מדי שנה תקציב למפעילי אתרים אלו. עוד מוצע לקבוע כי ככלל לא ייגבו דמי כניסה לאתר ההנצחה, ואולם שר הביטחון יהיה רשאי לקבוע הוראות לעניין גביית תשלום בעד פעילות נוספת באתר.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "בהתאם להסדר הקיים בחוק, השר להגנת הסביבה רשאי, לפי הצעת הרשות לשמירת הטבע והגנים הלאומיים ולאחר התייעצות עם שר האוצר, לקבוע אגרות כניסה לשטח גן לאומי או שמורת טבע ולשירותים הניתנים בהם.

מוצע לקבוע הסדר דומה גם לגבי אתרי הנצחה, ואולם הסדר כאמור יחול רק לגבי אתרי הנצחה אשר בשטחם מתקיימות פעילויות תרבות והעשרה מעבר להיבט ההנצחתי גרידא, הקשורות קשר בל ינותק לצביון האתר, כדוגמת מוזאונים, מופעים אורקוליים, כיתות הדרכה וכיוצא בזה. זאת משום שבהתאם למצב הקיים בחוק היום, משרד הביטחון מנוע מלממן את אותן פעילויות מורשת מתוך התקציב המוקצה לאחזקת האתר והנצחה.

בשל רגישות הנושא, התעריפים והתבחינים לפטור מדמי הכניסה ייקבעו בידי שר הביטחון לאחר התייעצות עם המועצה להנצחה או לפי יוזמתה."

40 תמכו 18 התנגדו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

*